Algemene voorwaarden

 1. DOEL
  Het doel van deze algemene voorwaarden voor de mobiele diensten is het vastleggen van de uitvoeringsbepalingen waaronder myBlue.be (VestaTech BV) de mobiele diensten aan zijn Klant levert. De Klant behoudt zich het recht voor om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, op de voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.
  1.1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke persoon (de “Klant”) die zich heeft ingeschreven voor één (of meer) van de diensten die myBlue.be (VestaTech BV) aanbiedt.
  1.2. De Klant verbindt zich ertoe juiste en volledige informatie te verschaffen tijdens de inschrijvingsprocedure voor de Diensten deze up-to-date te houden. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van myBlue.be (VestaTech BV).
  1.3. myBlue.be (VestaTech BV) kan een verzoek tot activering weigeren (I) indien de Klant de verplichtingen die hij heeft in het kader van het verstrekken van een andere dienst niet nakomt of (II) indien de Dienst om technische redenen niet voldoende kan worden gerealiseerd.
  1.4. Indien deze overeenkomst vergezeld gaat van een activatieformulier voor CPS of een porteringsdocument is myBlue.be (VestaTech BV) gemachtigd om ontbrekende info op deze documenten waar nodig aan te vullen.
  1.5. Gezien dat bijkomende diensten verbonden aan de telefoonlijnen mogelijk komen te vervallen na portatie van de nummers dient de Klant, indien van toepassing, deze bijkomende diensten voor de indienststelling van de diensten verbonden aan deze overeenkomst in een duidelijk overzicht te bezorgen.
 2. DEFINITIES
  Voor de definities verwijzen we naar de “myBlue.be – 5 Special Terms and Conditions – Mobile Telephony Services”; “Myblue – 1 Special Terms and Conditions – Connection Services”; of “Myblue – 6 Special Terms and Conditions – SIP Trunk Service“. De klant erkent een kopie te hebben ontvangen samen met de algemene en speciale voorwaarden.
 3. DUUR EN BEËINDIGING
  3.1. Het contract bestaat uit het verzoek tot activering, de huidige algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden afhankelijk van het contract. Het Contract treedt in werking vanaf de datum van activering van de Klant door myBlue.be (VestaTech BV).
  3.2. Het Contract wordt afgesloten voor de duur vermeld op het contract of zijn bijlagen, te rekenen vanaf de levering van de Dienst (de “Initiële periode”) en vervangt alle voorgaande. Een contract afgesloten voor een bepaalde duur zal door stilzwijgende verlenging vernieuwd worden voor worden voor dezelfde welbepaalde duur als die van de Initiële periode, indien de klant het contract drie maand voor de vervaldatum niet heeft beëindigd via een aangetekende brief gericht aan myBlue.be (VestaTech BV), Beverensestraat 68b, 8850 Ardooie.
  3.3. De Klant kan zijn Contract van onbepaalde duur op elk moment opzeggen via een aangetekende brief. Het Contract wordt beëindigd binnen 30 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag van de Klant. Indien de klant een Contract van bepaalde duur opzegt vóór de vervaldatum, moet hij myBlue.be (VestaTech BV) een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding betalen, gelijk aan het totaal van de nog te vervallen abonnementsgelden en/of de nog te vervallen maandelijkse forfaitaire bedragen tot het einde van de aanvankelijke duur van de overeenkomst, als de uitvoering ervan normaal zou worden voortgezet tot het einde. De hierboven beschreven vergoeding niet geplafonneerd. Bovendien is de klant een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met 50% van het gemiddelde bedrag van de gesprekken die de laatste 3 maanden werden gefactureerd (afgesloten facturen op het moment van de opzegging), vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden, evenals een forfaitaire schadevergoeding en/of nummerreeks voor de administratiekosten veroorzaakt door de voortijdige opzegging.
  3.4. myBlue.be (VestaTech BV) kan het contract beëindigen mits een opzegtermijn van 1 maand.
  3.5. Ongeacht het vermelde in artikel omtrent aansprakelijkheid, kan myBlue.be (VestaTech BV) het Contract onmiddellijk schriftelijk beëindigen en dit zonder ingebrekestelling in geval van gebruik van de Dienst voor ongeoorloofde doeleinden.
  3.6. myBlue.be (VestaTech BV) heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden of de andere contractsvoorwaarden te wijzigen onder voorbehoud dat ze de Klant ten minste 1 maand op voorhand hierover informeert, die, in geval hij hiermee niet akkoord gaat, dan de mogelijkheid heeft het Contract kosteloos op te zeggen, ten laatste op de laatste dag van de maand na de ontvangst van de eerste factuur na het inwerking treden van de wijzigingen.
 4. GEBRUIK VAN DE DIENST
  4.1. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn uitrustingen hij dient zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Dienst.
  4.2. myBlue.be (VestaTech BV) heeft de mogelijkheid de Dienst op te schorten om redenen van operationele aard, onderhoud of in geval van nood. De Klant geeft myBlue.be (VestaTech BV) de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de gateway te monitoren en te controleren. De gateway kan in
  4.3. geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van myBlue.be (VestaTech BV).
  4.4. Het gebruik van de Dienst kan risico’s inhouden voor de bereikbaarheid van de Klant, die de nodige maatregelen dient te nemen om deze te beschermen. Als de Klant sterk afhankelijk is van een telefoonaansluiting, adviseren wij dat de Klant over een alternatieve telefoonverbinding beschikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon. myBlue.be (VestaTech BV) is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen in de bereikbaarheid van de Klant.
  4.5. De Klant verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.
 5. OPSCHORTING
  5.1. In geval van abnormaal gebruik of insolvabiliteit van de Klant of om dringende reden is myBlue.be (VestaTech BV) gerechtigd om de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.
  5.2. Iedere niet op de vervaldatum voldane factuur voor één van de diensten van myBlue.be (VestaTech BV) kan leiden tot opschorting van de Dienst na het versturen van een herinnering aan de Klant die de opschorting aankondigt.
  5.3. Bij schorsing om voorgaande redenen heeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant blijft gehouden tot het naleven van zijn verplichting tot het betalen van het abonnementsgeld en de vervallen facturen.
  5.4. Eventuele herinstallatie van de Dienst zal enkel plaatsvinden na volledige vereffening van alle openstaande bedragen en mits betaling van een vergoeding voor herinstallatie.
 6. AANSPRAKELIJKHEID
  6.1. myBlue.be (VestaTech BV) kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van slecht gebruik van het netwerk en/of de Dienst of in geval van slecht functioneren van het netwerk.
  6.2. myBlue.be (VestaTech BV)) is niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud van de communicatie myBlue.be (VestaTech BV) is niet verantwoordelijk voor de diensten toegankelijk via het myBlue.be (VestaTech BV) netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden.
  6.3. Myblue.be (VestaTech BV) kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade die de Klant ondergaat en waarvoor hij kan aantonen dat foutieve gedragingen van myBlue.be (VestaTech BV) hem op een rechtstreekse wijze nadeel hebben berokkend. In het geval dat myBlue.be (VestaTech BV) aansprakelijk gesteld wordt, blijft haar verantwoordelijkheid, ook bij meerdere gebeurtenissen beperkt tot de door myBlue.be (VestaTech BV) aan de Klant gefactureerde abonnementen voor de Dienst over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schade. In geen geval is myBlue.be (VestaTech BV) aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden.
  6.4. De Klant verbindt zich myBlue.be (VestaTech BV) te vergoeden voor elke schade of vraag van derden tengevolge het verzenden, verspreiden of overbrengen van eender welke inhoud door de klant via de Dienst, tengevolge van het gebruik van de Dienst door de klant en van elke schending van het Contract of van de rechten van anderen van welke aard ook.
  6.5. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die zijn verplichtingen niet kan nakomen, opgeschort.
 7. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
  7.1. De Klant is debiteur van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld voor het gebruik van de Dienst. De diensten worden telkens 1 maand op voorhand gefactureerd. Iedere begonnen dienst geldt voor minimum 1 maand, tenzij er andere contractuele afspraken werden gemaakt myBlue.be (VestaTech BV) behoudt zich het recht om al dan niet te pro-rateren, afhankelijk van de facturatiemethode van diens leverancier. De tarieven zijn herzienbaar en kunnen gedurende de looptijd van het contract door myBlue.be (VestaTech BV) aangepast worden De facturen worden verstuurd via elektronische weg (email). Optioneel kan de klant ervoor kiezen de facturen per Post te ontvangen. Hiervoor kan myBlue.be (VestaTech BV) een vergoeding aanrekenen.
  7.2. De facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De betaling kan enkel via domiciliëring gebeuren of via overschrijving op het door myBlue.be (VestaTech BV) opgegeven rekeningnummer met vermelding van de exacte betalingsreferentie. Elke betaling bevestigt de voorafgaande kennisneming en aanvaarding door de Klant van de algemene voorwaarden. myBlue.be (VestaTech BV) behoudt zich het recht om herinneringskosten te factureren tegen gebruikelijke tarieven. myBlue.be (VestaTech BV) heeft het recht de invordering van de schulden aan een derde uit besteden. De partij die zijn verplichtingen niet nakomt, is verwijlinteresten verschuldigd ten belope van anderhalf keer de wettelijke interest, opeisbaar vanaf het moment van het in gebreke zijn. Bovendien zal een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 75 euro per openstaande factuur aangerekend worden aan de Klant uit hoofde van interne administratieve kosten. Alle externe invorderings-kosten door de advocaat en/of gerechtsdeurwaarder alsook de gerechtskosten zullen door de partij die zijn verplichtingen niet nakomt, worden gedragen. In het geval van de enkele betaling van het hoofdbedragen aldus bij gebreke aan een effectieve en volledige betaling, blijven de bijhorigheden van voornoemde schuldvordering opeisbaar. In geval van niet-uitvoering door Myblue.be (VestaTech BV) geldt deze clausule wederkerig ten aanzien van myBlue.be (VestaTech BV).
  7.3. Iedere betwisting aangaande een factuur dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan myBlue.be (VestaTech BV) en dit binnen de 15 dagen na ontvangst door de Klant, bij gebreke waaraan de factuur beschouwd wordt als zijnde aanvaard. In geval van betwisting is de Klant desalniettemin gehouden tot betaling van de bedragen die werden gefactureerd en niet betwist.
  7.4. De niet-betaling van facturen wordt beschouwd, van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, als een eenzijdige verbreking van het Contract door de Klant. In dat geval, behoudt myBlue.be (VestaTech BV) het recht voor een verbrekingsvergoeding aan te rekenen zoals vermeld.
  7.5. myBlue.be (VestaTech BV) behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen vóór de voorlegging van de Bestelbon en op de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst in overeenstemming met de loonindexering en de volgende formule voor prijsaanpassingen: P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x (S1/S0)) waarin P1 = nieuwe Prijs (van toepassing vanaf de verjaardag van de overeenkomst); P0 = Prijs van toepassing in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering (m.a.w. de oorspronkelijke prijs); S0 = basisloon in de technologiesector (het nationale gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan (1) de maand waarin de Overeenkomst gesloten werd in geval van de eerste indexering, of (2) de laatste prijsstijging of (3) de laatste indexering, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich voordoet.; S1 = basisloon in de technologiesector (het nationale gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan de indexering toegepast op de verjaardag van de Overeenkomst. Een prijsaanpassing op basis van de bovenstaande formule geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.
 8. ACTIVEREN/DEACTIVEREN VAN DE DIENSTEN
  De klant kan op eenvoudig verzoek via een extra abonnement aanvragen of laten schrappen. myBlue.be (VestaTech BV) garandeert de verwerking binnen de 48 uur binnen de kantooruren. De Klant kan ten alle tijd telefonisch contact opnemen met myBlue.be (VestaTech BV) voor de urgente gevallen.
 9. FAIR USE POLICY
  De Klant verbindt er zich toe de “Fair Use Policy” in acht te nemen. Ongelimiteerde pakketten bevatten gesprekken, SMS berichten, MMS berichten met volgende limitieten: Data is enkel inbegrepen binnen de EU; Extra dataverbruik binnen de EU, buiten het pakket wordt automatisch geblokkeerd maar kan bijkomstig gefactureerd worden indien de Klant / haar Eindgebruiker verder van de dienst gebruik wenst te maken; SIM kaarten moeten aangekocht worden bij myBlue.be (VestaTech BV) en gelinkt worden aan een myBlue.be (VestaTech BV) pakket; Extra verbruik kan aangerekend worden; Bij misbruik gelden de tarieven per minuut, per megabyte, per SMS, per MMS
  9.1. Definitie ‘Ongelimiteerd’ – Ongelimiteerde nationale oproepen naar vaste en mobiele lijnen, Ongelimiteerde data communicatie tot aan het vastgestelde quota. De dienst wordt erna geblokkeerd; Maximum 1000 SMS berichten per maand per abonnement naar maximum 50 verschillende bestemmingen (landen).
  9.2. Volgende limieten zijn van toepassing – De gebruiker belt niet meer dan 40 uur gedurende de periode van 1 maand; Permanente “call-forwarding” is niet toegestaan; De gebruiker belt per maand niet meer dan 150 verschillende nummers op.
 10. DIVERSEN
  10.1. De Klant verbindt er zich toe myBlue.be (VestaTech BV) in kennis te stellen van iedere adreswijziging vanaf het moment dat hij hiervan op de hoogte is.
  10.2. Het Contract kan niet worden overgedragen door de Klant, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van myBlue.be (VestaTech BV). myBlue.be (VestaTech BV) kan het gehele Contract of een deel ervan overdragen indien de Klant hiervan in kennis wordt gesteld en die het Contract kan opzeggen indien hij hiermee niet akkoord gaat. myBlue.be (VestaTech BV) kan een beroep doen op een onderaannemer van zijn keuze voor de uitvoering van het hierbetreffende, op voorwaarde dat de onderaannemer onder dezelfde voorwaarden gebonden is ten overstaan van de Klant.
  10.3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: myBlue.be (VestaTech BV) verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden: de levering van telecommunicatiediensten, het beheer van de relatie met de Klant, de verzending van commerciële informatie aan de klant over de producten en diensten van myBlue.be (VestaTech BV) en van contractueel met haar verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij voor de realisatie van deze doeleinden. De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met de Klantendienst op volgend adres : myBlue.be (VestaTech BV), Beverensestraat 68b, 8850 Ardooie. De Klant heeft een recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens.
  10.4. Indien myBlue.be (VestaTech BV) geen maatregelen neemt om een recht, een bevoegdheid, een voorrecht of enige andere bepaling van deze overeenkomst te doen naleven, of indien uitstel of een termijn wordt toegestaan, zal zulks niet gelijkstaan met de afstand van welk van haar rechten ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst. Evenmin zal zulks later de rechten van myBlue.be (VestaTech BV) kunnen benadelen.
  10.5. De onwettigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de overeenkomst zal in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen aantasten.
  10.6. Bedraagt het maandelijkse factuurbedrag minder dan € 10 excl. BTW dan zal dit verhoogd worden met een administratieve kost tot het minimum factuurbedrag van € 10 excl. BTW bereikt wordt.
  10.7. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit dit contract zullen worden beslecht volgens het Belgische recht, waarbij enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, onverminderd de mogelijkheid voor myBlue.be (VestaTech BV) om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.


myBlue.be (VestaTech BV) is onderdeel van VestaTech BV. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Beverensestraat 68b, 8850 Ardooie, n° BE 0752 956 164. In het geval van een klacht moet de Klant zich richten tot de receptie van myBlue.be (VestaTech BV) Beverensestraat 68b, 8850 Ardooie. Enkel indien de Klant niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Een klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is slechts ontvankelijk als de Klant kan aantonen dat hij hierover voorafgaand een verzoek heeft gericht aan myBlue.be (VestaTech BV).

vector Mobiel Menu myBlue